عرفان انسان گرا که از خراسان سرچشمه گرفته است در مقابل عرفان خدا محور قرار گرفت. اگر چه در بسیاری موراد با عرفان‌های دیگر اشتراک لفظی و معنایی دارد اما  از ویژگی های منحصر به فرد آن توجه به انسان و حتی نشاندن انسان به جای کعبه بود چندان که حرمت به انسان را بر سفر حج را  و طواف کعبه ترجیح دادند، افزون بر آن نوعی جدال و بگومگو با خدا در دفاع از انسان داشتند. پیش زمینه‌ها و رشد عرفان انسان‌گرا را در فرهنگ و ادب پارسی می‌توان جستجو کرد که به همت سامانیان بازخوانی تازه‌ای بود از زبان و ادب ایرانی قبل از اسلام.

 نقش دهقانان و سامانیان در شکل گیری زبان پارسی بعد از اسلام و میراثی برای عرفان انسان‌گرا

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت