در متون دینی به ویژه در قرآن برای خداوند یک نام خاص دیده می‌شود که "الله" است، معادل آنچه در تورات به نام "الوهیم" آمده. طرح این نام به گونه‌ای است که فراتر از آفرینش یا فراسوی آفرینش طرح شده از این جهت فهم آن دور از دست‌رس اندیشه است. اما نام‌های زیر مجموعه‌ای مانند کریم، عالم، خالق، و.... قابل فهم و تجربه برای انسان است..... 

گفت و گویی در باره کلمه‌ی الله و روزگار ما

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت