كلمه‌ي "اسطوره" در روزگار فردوسي به اين صورت امروزي رايج نبوده است. حتي در بسياري از فرهنگ‌نامه‌ها، "اسطوره" و "افسانه" را يكي دانسته بودند. فردوسي هم در معرفي اثرِ سترگ خود از واژه­ي اسطوره استفاده نکرده و به جاي آن از واژه‌ي "رمز" سود جسته و آورده است که:

تو اين را دروغ و فسانه مدان      به رنگ فسون و بهانه مدان

ازو هرچه اندر خورد با خرد       دگر بر ره رمز معني برد

متن کامل خرد و اساطیر در شاهنامه

 

 

بخشی از دیواره‌ی سالن مزار فرودسی

 

 

 

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت