خرافات، آن خبرها، روایات، و باورهایی است که:

خرد را به مضحکه می گیرد

خیال را به قصه‌های خواب آور می برد

و ما را از حل مسائل روزگار خویش باز می دارد

دشواری در حل معضلات اجتماعی، یکی هم این است که شاید بیشترِ ما مردم، خرافات را دوست‌تر داریم.

مشهد/ فروردین 1392

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت