گفت: خواهم تا عشق جوانمردان بگویم، تا خلق بدانند که هر عشق، عشق نباشد، تا آن که معشوق خود را بیند، شرم دارد که بگوید: تو را دوست دارم!! 

این کلام ابوالحسن، دوستی را به یادم آورد که برایم نوشته بود:

چه عشق‌ها که خواهر شهوت‌ها بودند و ما عارفانه نگاهشان می‌کردیم

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت