سوره‌ي قدر، با اشاره‌اي به شب آغاز ميشود، و با رسیدن به فجر و روشنايي فرجام مييابد. اين ترتیب نمادين كه در اين سوره آمده، طیف گستردهاي از وقايع انساني را، به ياد ميآورد. اين وقايع ميتواند مربوط به زندگي يك فرد باشد كه چگونه خود را از تاريكي‌هاي ذهني و انديشگي به آگاهي و روشنايي ميرساند و به اين گونه شاید راه سامان يافتن خويش را پیدا مي‌كند و تقدير خودرا در روشنايي رقم زند.

متن کامل گذری به سوره‌ی قدر

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت