نوروز

سبز پوشیده و گل به دامن آورده

تا غبارِ اندوه از چهره‌ي میهنم بزداید

باشد که ما هم در نیایش نورزمان واگویه ­کنیم که:

ایران

ای بانوی بزرگ

خانم جان

 دشت و دامنت از آشوب و جنگ و بوی باروت دور باد

و چشمانت در بهاران دیگر

دروغ و دشمنی، زندان و بی­حرمتی، فقر و تهی­دستی نبیناد