زمینه‌های سوگواری برای امام حسین در ایران و برای ایرانیان، عنوان سخنرانی در دانشگاه گرگان بوده است که به تاریخ فروردین 1381 ارائه شده

 

فایل سخنرانی زمینه‌های سوگواری در ایران

 

 

  _____________________________________________________________