سمینار نقد باز اندیشی دینی دی ماه 1384-حسینیه ارشاد

 این سیمینار به همت بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان برگزار شده بود و سخنرانی نو اندیشی دینی و مشگل زبان نیز در آنجا ارائه شده است

 

  فایل اول سخنرانی

 

فایل دوم میز گرد و پرسش و پاسخ 

_____________________________________________________________