طرح آخرالزمان و پایانِ جهان- فصل سوم: در سوره‌ی تکویر

وقتی خدایان از جایگاه و مقام خود فرو ریزند، نقطه‌ی پایان هم برای موءمنان به آن خدایان هم فرا رسیده است و قریش هیچ باورشان نمی­‌شد و حتی به ذهنشان خطور نمی‌­کرد که به زودی خدایانشان از اریکه‌ی قدرت فرو ریزندخدایانی همچون خورشید و ماه و دیگر ستارگان که هر کدام در آسمان جایگاهی داشتند و در زمین معبدی به استواری سخره­‌های کوهستان.

PDF

آخرالزمان و سوره تکویر در قرآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ