این سخنرانی در شب عاشورای 1389 در مشهد ایراد شده است

فایل صوتی معنای خرافه و برخی خرافه ها در مضامین سنتی