ايمان، خانه‌‌اي امن و آرام نيست،

رهايي از اضطراب است، براي خطر كردن

رهايي از ترديد است، براي گام‌هاي تازه

ايمان، محصول آگاهي است

و انتخاب جسورانه‌ي انسان

براي عبور