"هستی"

 فروبستنِ افق‌ها را بر نمی تابد

"هنر"

به زندان استبداد نمی‌ماند، گر چه هنرمند به زندان باشد.

"قلم"

غلام حلقه بگوش استبداد نمی شود، گر چه نویسنده به زنجیر باشد.

و "آزادی"

از جنس حباب و پوک و پکر نیست که بازیچه‌ی پیرانِ بهت شود

به صلیب و دار و رسن در نمی‌آید، گر چه پیام آورِ آزادی بر دار شود

پروا مکن

راه اندک اندک هموار می‌شود.

هستی، گشوده به سوی آزادیست

دوم خرداد 1389 مشهد