طرح آخرالزمان و پایانِ جهان- فصل چهارم: در باورهایی برای آمدن منجی

در این مجال با رویکرد دیگری به مفهوم آخرالزمان پرداخته‌ام که البته ربط چندانی با سوره‌ی تکویر ندارد و بیشتر به طرح مسئله‌ی منجی در آخرالزمان مربوط می‌شود. طرح این مسئله از آن جهت بیشتر اهمیت دارد که در اغلب آیین‌ها به ویژه در شاخه‌هایی از مسیحیت نیز پدید آمده بود

PDF

طرح آخرالزمان و پایانِ جهان- فصل چهارم: در باورهایی برای آمدن منجی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ