ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل هشتم/ نگاهي گذرا به دوره‌ي ایلخانان و مقدمات ظهور حافظ

بعداز هجوم مغول به ايران و فروپاشي دستگاه خلافت عباسيان در بغداد، تغييراتي هم درزبان و فرهنگ و مذهب ايرانيان پديد آمد که زمینه‌هاي استقلال ایران را هم فراهم آورد. اين فصل را همچنين مي‌توان به عنوان مقدمه‌اي براي فصل بعد تلقي کرد که گذري به شعر حافظ است

فایل پی دی اف: فصل هشتم، دوره‌ی ایلخانان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ