اعتقاد به اصلاحات از بالا، سلب اراده‌ی انسان فرو دست و معمولی برای تغییر در وضعیت موجود است. بودن یا نبودن خدا مورد بحث نیست، بلکه نکته‌ی مهم‌تر چگونه بودن خداوند در تلقی ما است.

PDF

خداوند و اصلاحات از بالا